Robocon 2018 | VTEC-ONE vs DCN-TMQT | Chung kết Robocon Việt Nam 2018

Robocon 2018 | VTEC-ONE vs DCN-TMQT | Chung kết Robocon Việt Nam 2018
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc vs Đại Học Công Nghiệp Hà Nội