අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2019.01.24

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2019.01.24

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2019.01.24

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA

Post Author: CoinCryptoNews