අද දෙරණ මධ්‍යහන 12.30 පුවත් විකාශය – 2020.01.22

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.01.22
අද දෙරණ මධ්‍යහන 12.30 පුවත් විකාශය – 2020.01.22
Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews