අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.01.29

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews