අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.02.15

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2020.02.15
අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.02.15
Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews