අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.02.15

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.02.15
අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.02.15
Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews