අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.02.21

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2020.02.21

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.02.21

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews