บทบาทของ IoT Platform กับการพัฒนาประเทศ

เปิดเสวนา “บทบาทของ IoT Platform กับการพัฒนาประเทศ”
20 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยากรโดย

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)

คุณชาวีร์ อิสริยภัทร์ Chief Technical Officer บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด

คุณเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ Chief Innovation Officer Smart ID Group

www.netpie.io

Post Author: CoinCryptoNews