අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -2020.03.02

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2020.03.02
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -2020.03.02
Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews