අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.12.25

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2020.12.25
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.12.25

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews