අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2021.04.25

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2021.04.25

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm -2021.04.25
අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2021.04.25

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana