අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2021.04.30

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2021.04.30
අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2021.04.30

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews