අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.05.04

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.05.04
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.05.04

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Post Author: CoinCryptoNews