අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය   – 2023.08.17 | Ada Derana Prime Time News Bulleti

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.17 | Ada Derana Prime Time News Bulleti

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2023.08.17
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.17

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #Derana655pmnews #news #srilanka #live

Related Post: