අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.08.21 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.08.21 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2021.08.21
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.08.21

0:00 -සිරස්තල​ | Headlines

01:31 – දීර්ඝ කාලයක් රට වසාතැබීමට සිදුවුවහොත් කැපකිරීම් සඳහා සුදානම්වන්න – ජනපති | Prepare for sacrifices if country has to endure prolonged lockdowns – President

05:03 – ජීවනෝපාය අහිමි පුද්ගලයින්ට රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් | Rs. 2,000 allowance for people who lost livelihoods due to quarantine curfew

09:20 – හත්දහසට ආසන්න වූ කොවිඩ් මරණ | Sri Lanka’s COVID-19 death toll nears 7,000

12:58 – කළු කොඩි විරෝධය | Easter attacks: Black flags hoisted in protest of delayed justice

16:14 – මුතුරාජවෙල නීතිවිරෝධී මත්පැන්…

16:47 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live

Related Post: