අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.08.28 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.08.28 | Ada Derana Lunch Time News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin – 2023.08.28
අද දෙරණ මධ්‍යාහ්න 12 පුවත් විකාශය – 2023.08.28

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #Derana12News #news #srilanka #live

Related Post: