අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2023.09.05 | Ada Derana Late Night News Bulletin

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2023.09.05 | Ada Derana Late Night News Bulletin

Ada Derana Late Night time Information Bulletin 10.00 pm – 2023.09.05
අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2023.09.05

This video was uploaded for information reporting functions…

Watch Extra Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #Derana10pmNews #information #srilanka #dwell

Related Post: