අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.02.01

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.02.01

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2020.02.01 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.02.01 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

Cardano(ADA) Price project(under many circumstances) for 2020

Cardano(ADA) Price project(under many circumstances) for 2020

Cardano(ADA) Price project(under many circumstances) for 2020 ———————— Check out my other channels: My other channels and subscribe! https://www.youtube.com/channel/UCMAep54SS2uOP0cDlZAUGMQ — Food channel https://www.youtube.com/user/Iamaninjamaster/videos — Photography channel Get Brave ad-free browser: https://brave.com/cry932 My other social media: Cinnamon: https://www.cinnamon.video/archbob Facebook group: https://www.facebook.com/groups/2566864023336664/ Twitter: https://twitter.com/goodfreephotos Dlive: https://dlive.tv/CryptocurrencyNews Twitch: https://www.twitch.tv/cryptocurrencynews Discord: https://discordapp.com/invite/HSCquRT If you want to leave me a…

Decoding Cardano – ADA – Explaining What It All Means

Decoding Cardano – ADA – Explaining What It All Means

#Cardano #CharlesHoskinson #ADA https://CryptoCrow.io – Crow University FREE https://CrowTrader.com – https://CrowMining.com https://www.amazon.com/dp/B084D9VLZS – Guarded Desires = Pre-Order – Feb 15th Release Lets look at what makes Cardano ADA the best blockchain technology for the future. https://messari.io/asset/cardano/metrics https://cardanoroadmap.com/en/ https://cardanoroadmap.com/en/shelley/ https://cardanoroadmap.com/en/goguen/ https://input-output-hk.github.io/jormungandr/introduction.html https://www.cardano.org/en/ouroboros/ https://blockgeeks.com/guides/blockchain-consensus/ https://www.rust-lang.org/ https://www.haskell.org/ https://www.g2fp.com/ https://forum.cardano.org/t/cardano-obft-hard-fork-explained/30186 https://iohk.io/en/research/library/papers/the-extended-utxo-model/ https://cointelegraph.com/explained/sharding-explained NOTICE: All Paid Reviews And Features on…

Cardano(ADA) getting perpetual futures at Binance

Cardano(ADA) getting perpetual futures at Binance

Cardano(ADA) getting perpetual futures at Binance —————— Check out my other channels: My other channels and subscribe! https://www.youtube.com/channel/UCMAep54SS2uOP0cDlZAUGMQ — Food channel https://www.youtube.com/user/Iamaninjamaster/videos — Photography channel Get Brave ad-free browser: https://brave.com/cry932 My other social media: Cinnamon: https://www.cinnamon.video/archbob Facebook group: https://www.facebook.com/groups/2566864023336664/ Twitter: https://twitter.com/goodfreephotos Dlive: https://dlive.tv/CryptocurrencyNews Twitch: https://www.twitch.tv/cryptocurrencynews Discord: https://discordapp.com/invite/HSCquRT If you want to leave me a tip,…

Cardano (ADA) +40.000% bis 2022! Realistisch?

Cardano (ADA) +40.000% bis 2022! Realistisch?

₿ ►TIPP 1: Sichere Dir meinen wöchentlichen Krypto-Report + mein Krypto-Lexikon – 100% gratis: https://www.krypto-report.de/ ₿ ►TIPP 2: Mein COIN-Portfolio?: https://www.coin-investor.de/video-youtube.html (Im Coin-Investor führe ich ein Musterdepot, welches auf Basis des von uns entwickelten COIN-CHECK´s geführt wird. Jetzt testen + 1 Monat gratis sichern!) ₿ ► Folge mir jetzt auf Twitter. Dort bekommst Du von…

I'm Growing My Cardano (ADA) Investment – Here Is How (NOT STAKING)

I'm Growing My Cardano (ADA) Investment – Here Is How (NOT STAKING)

✅ Bybit: https://bybit.cryptomob.uk ✅ Try The Hitman For FREE: https://thehitman.io ✅ PrimeXBT (Trade Multiple Assets in BTC) : https://go.primexbt.com/click?pid=217&offer_id=12 🤩 Remember I am not a financial advisor and do your own research before investing! 🤩 Cardano ADA I’m Growing My Cardano (ADA) Investment by trading on the higher timeframes. Selling high when it is going…

BITCOIN PARABOLIC PUMP! – EPIC CRYPTO RETURNS! – MASSIVE GOV'T CRYPTO COLLAB! – ADA MOON EDITION!

BITCOIN PARABOLIC PUMP! – EPIC CRYPTO RETURNS! – MASSIVE GOV'T CRYPTO COLLAB! – ADA MOON EDITION!

🔸🚀 Join the BEST trading group on YouTube! 🔸🚀 🔸🚀 https://www.patreon.com/cryptobitcoinchris 🔸🚀 🔸🚀 Crypto Payments Accepted! 6 month minimum 🔸🚀 Crypto Discounts: 20% off 6 mos or 30% off 12 mos + 1 mo FREE Crypto Payments: [email protected] Bitcoin could see a parabolic pump! Epic crypto returns! Massive Gov’t Crypto Collab! ADA Moon Edition! ETC:…

Ripple XRP: Charles Hoskinson Head of Cardano (ADA) Ripple Must Be Stopped !!

Ripple XRP: Charles Hoskinson Head of Cardano (ADA) Ripple Must Be Stopped !!

In an interview Charles Hoskinson head of Cardano (ADA) stated that Ripple must be stopped to ensure we do not end up with the current financial system 2.0 Follow Myrone @ https://twitter.com/MyroneBagalay Follow me on Twitter @ https://twitter.com/jungleincxrp Join me on Facebook: Junlge Inc XRP https://www.facebook.com/JUNGLEINCXRP Thank you for Subscribing!! #ripple #xrp #Jungleinc

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2020.01.29 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

Cardano ADA, keine Staking Rewards? Hier die Lösung!

Cardano ADA, keine Staking Rewards? Hier die Lösung!

Hallo zusammen, einige Zuschauer haben mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass sie keine Staking Rewards erhalten. In diesem Video zeige ich euch woran das liegt und wie ihr das beheben könnt. Viel Spaß! 🌎Blogs, News und Forum ► https://www.blocktrainer.de ❤️Du kannst meine Arbeit mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen❤️ ► https://www.youtube.com/channel/UCG6KtMc5WYB-ppxwpaX5CFw/join 🥰Affiliate-Links🥰 ——————————– 💻Brave Browser, anonym Surfen…