අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2020.01.29 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 ප්‍රවෘත්ති විකාශය – 2020.01.29 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2020.01.29 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2020.01.29 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.29

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.01.29 අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.29 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.28

අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.28

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.01.28 අද දෙරණ 12.30 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය – 2020.01.28 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

චීන ජාතිකයින්ට ගුවන්තොටුපලෙන් වීසා නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නවතියි

චීන ජාතිකයින්ට ගුවන්තොටුපලෙන් වීසා නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නවතියි

Issuing visa for Chinese tourists halted – Health Minister චීන ජාතිකයින්ට ගුවන්තොටුපලෙන් වීසා නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නවතියි Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2020.01.27

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2020.01.27

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2020.01.27 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2020.01.27 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

කොරෝනා වෛරසය වැළඳුණු මෙරට පළමු රෝගියා හඳුනාගනී

කොරෝනා වෛරසය වැළඳුණු මෙරට පළමු රෝගියා හඳුනාගනී

Chinese female at IDH tests positive for Coronavirus කොරෝනා වෛරසය වැළඳුණු මෙරට පළමු රෝගියා හඳුනාගනී Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය  -2020.01.27

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -2020.01.27

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2020.01.27 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -2020.01.27 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

චීනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් දිවයිනට ඒමට සූදානම්

චීනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් දිවයිනට ඒමට සූදානම්

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana

අද දෙරණ  මධ්‍යහන 12.30 පුවත් විකාශය – 2020.01.27

අද දෙරණ මධ්‍යහන 12.30 පුවත් විකාශය – 2020.01.27

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2020.01.27 අද දෙරණ මධ්‍යහන 12.30 පුවත් විකාශය – 2020.01.27 Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA #adaderana #derananews #tvderana