Sắp Có Video Chuẩn Bị Độ Loa Bass 50 Từ Neo

Sắp Có Video Chuẩn Bị Độ Loa Bass 50 Từ Neo

▶ Tiêu Đề – ĐỘ LOA SUBWOOFER BASS 50 ▶ Thể Loại – Chia Sẻ Bất Chấp ▶ Điện Tử Tài Phát xin chân thành cảm ơn tất cả những khán giả gần xa trên mọi miền tổ quốc đã đăng ký và theo giỏi những sản phẩm và video trên kênh điện tử tài…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT Application Enablement : Overview

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT Application Enablement : Overview

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) introduces SAP Leonardo Internet of Things Application Enablement and discusses what will be covered in the video series. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://cloudplatform.sap.com/capabilities/product-info.SAP-IoT-Application-Enablement.d75c7af6-d803-46b2-bffc-5e39f6686043.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter: https://twitter.com/saphanaacademy Thanks for…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Overview

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Overview

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) introduces SAP Leonardo Internet of Things and discusses what will be covered in the video series. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter: https://twitter.com/saphanaacademy Thanks for watching! Video…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 3of4 : MQTT Client Setup

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 3of4 : MQTT Client Setup

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) shows how to setup the Paho MQTT client to talk to IoT Services in SCP, when using MQTT & Gateway Cloud. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter:…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & REST 2of3 : Postman Setup

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & REST 2of3 : Postman Setup

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) shows how to setup Postman to send messages to IoT Services running in SCP. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter: https://twitter.com/saphanaacademy Thanks for watching! Video by the…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 4of4 : Sending Data

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 4of4 : Sending Data

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) shows how to send messages from the Paho MQTT client to IoT Services in SCP, when using MQTT & Gateway Cloud. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter:…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 1of4 : Device Model

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Gateway Cloud & MQTT 1of4 : Device Model

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) introduces the IoT Service Cockpit and shows how to create a Device Model (by introducing Capabilities and Sensor Types) in the IoT Service Cockpit. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below:…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: IoT App Enablement 2of8 : Property Sets

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: IoT App Enablement 2of8 : Property Sets

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) introduces IoT Application Enablement and shows how to build Packages and Property Sets. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter: https://twitter.com/saphanaacademy Thanks for watching! Video by the SAP…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Python & REST 2of3 : Random Data

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: Python & REST 2of3 : Random Data

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) shows how to send random data, via Python scripts, to IoT Services running in SCP using Postman. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy Twitter: https://twitter.com/saphanaacademy Thanks for watching!…

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: IoT App Enablement 4of8 : Postman Collections

SAP HANA Academy – SAP Leonardo IoT: IoT App Enablement 4of8 : Postman Collections

In this video tutorial, Tahir Hussain Babar (Bob) shows how to set up Postman to utilize some collections which can make posting IoT Application Enablement data via Postman very easy. Resources here ; https://github.com/saphanaacademy/SCP-IoT What is it ? ; https://www.sap.com/products/leonardo/iot.html CONNECT WITH US Feel free to connect with us at the links below: LinkedIn: https://linkedin.com/in/saphanaacademy…