අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.30 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.30 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2023.08.30
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.08.30

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

02:06 – ඉතිහාසය රනින් ලියූ දිනේෂ් | Dinesh Priyantha wins first-ever Paralympic gold medal for Sri Lanka

09:02 – සැඟවූ සීනි සොයා උකුස්සාගේ නොනවතින මෙහෙයුම් | Ada Derana Ukussa’s relentless search for sugar hoarders

14:26 – සීනි හිඟයට පිළියමක් | A solution for the sugar shortage

16:17 -සීනි හිඟය ගැන කියන කතා…

17:53 – එන්නත් පොරය මැද ගුටිබැට හුවමාරුවකුත් | Brawl breaks out during vaccination program at Hali-Ela

26:04 – “හැම මොහොතකම පරිස්සම් වන්න” ඒ..ඇය ඔබට දී ගිය පණිවුඩයයි…

28:24 – TV දෙරණ යූ ටියුබ් නාලිකාවට මොකද වුණේ? | What happened to the TV Derana YouTube channel?

31:08 – මනුසත් දෙරණ | Manusath Derana

33:12 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා

» Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2
» Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY

» Ada Derana සිංහල
WEB: http://sinhala.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sinhala.adaderana.lk
TWITTER: https://twitter.com/adaderanasin
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_sinhala
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanasinhala

» Ada Derana English
WEB: http://www.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/adaderana
TWITTER: https://twitter.com/adaderana
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_english
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana

» Ada Derana தமிழ்
WEB: http://tamil.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Deranatamil
TWITTER: https://twitter.com/adaderanatamil
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_tamil
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanatamil

» Telegram: https://t.me/AdaDeranaNews

» Viber: https://bit.ly/3gH7QwB

» News Alerts on your mobile: https://goo.gl/lnsVyc

» Mobile App:
GOOGLE PLAY: https://goo.gl/42v9Jl
APP STORE: https://goo.gl/TV9Yls
BLACKBERRY WORLD: https://goo.gl/Hiz5XU

#adaderana #derananews #adaderananews

Related Post: